مهاجرت به کانادا
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده نوبت اول فروش زمين و مغازه تجاري شهرداري نيشابور


آگهي مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد 11 قطعه زمين و يك باب مغازه تجاري به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذا

 • 1402/8/8
 • 148

کد خبر : 9872

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري (اجاره) اماكن و فروش چوب و ريشه درختان


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري(اجاره) اماكن و همچنين فروش چوب و ريشه درختان طبق جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينو

 • 1402/07/09
 • 125

کد خبر : 9664

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري 150 عدد تابلوي تبليغاتي لايت باكس و 196 لمپوست دو طرفه سطح شهر


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق برگزاري آگهي مزايده (نوبت دوم) ساخت ،نصب و بهره برداري تعداد 150 عدد تابلوي تبل

 • 1402/5/30
 • 131

کد خبر : 9397

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده (نوبت اول) واگذاري(اجاره)مجموعه كامل فرهنگسراي سيمرغ


فراخوان مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره)مجموعه فرهنگسراي سيمرغ(شامل سالن آمفي تئاتر،لابي و 9 كلاس آموزشي) اقد

 • 1402/05/04
 • 155

کد خبر : 9125

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري(اجاره) 1700 فضاي پارك حاشيه اي و غير حاشيه اي معابر منتخب سطح شهر با استفاده از تجهيزات الكترونيكي و به روش مكانيزه


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري(اجاره) اماكن و همچنينواگذاري، تجهيز، نگهداري و بهره برداري تعداد تقريبي 1700

 • 1402/05/04
 • 142

کد خبر : 9123

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درج اگهي توان سنجي و مزايده (نوبت دوم) واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از باغ پسته


فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از با

 • 1402/04/19
 • 165

کد خبر : 8941

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري، تجهيز،نگهداري و بهره برداري 1700 فضاي پارك حاشيه اي و غيرحاشيه اي معابر منتخب سطح شهر به روش مكانيزه


آگهي مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري، تجهيز،نگهداري و بهره برداري تعداد تقريبي 1700 فضاي پارك حاشيه اي و غيرحاشيه اي معابر منتخب

 • 1402/4/3
 • 188

کد خبر : 8857

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري(اجاره)اماكن و انجام امور خدماتي


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري(اجاره) اماكن و همچنين واگذاري امور مربوط به جمع آوري و حمل مكانيزه خاك و نخاله س

 • 1402/03/24
 • 169

کد خبر : 8767

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست چاپ آگهی فراخوان توان سنجي و مزايده احداث مجتمع مشاغل مزاحم شهري


آگهي فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به احداث پروژه مجتمع مشاغل مزاحم شهري از طريق مشاركت با بخش خص

 • 1402/3/23
 • 178

کد خبر : 8765

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست چاپ آگهی فراخوان توان سنجي و مزايده احداث مجتمع مشاغل مزاحم شهري


آگهي فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به احداث پروژه مجتمع مشاغل مزاحم شهري از طريق مشاركت با بخش خص

 • 1402/3/23
 • 154

کد خبر : 8763

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از باغ پسته از طريق عقد قرارداد مشاركتي


فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از باغ پسته ا

 • 1402/03/07
 • 179

کد خبر : 8653

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزايده (نوبت دوم) فروش تجهيزات دندانپزشكي ، عمومي و اورژانس


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد تجهيزات دندانپزشكي ، عمومي و اورژانس را طبقشرايط ذيل از طريق برگزاري مزايده به فروش برس

 • 1402/02/17
 • 181

کد خبر : 8522

ادامه مطلب