مهاجرت به کانادا

ساختار سازمانی شهرداری نیشابور

 • معاونت ها

 • مدیران

 • مشاوران

 • مناطق دوگانه شهرداری

 • سازمان های وابسته شهرداری

                 • محمد دهنوی
                  نام : محمد دهنوی
                  سمت : برنامه نویس سایت
                  تلفن : 09157662025
                  ایمیل :