ساختار سازمانی شهرداری نیشابور

 • معاونت ها

 • مدیران

 • مشاوران

 • مناطق دوگانه شهرداری

 • سازمان های وابسته شهرداری

                  • محمد دهنوی
                   نام : محمد دهنوی
                   سمت : برنامه نویس سایت
                   تلفن : 09157662025
                   ایمیل :