مهاجرت به کانادا

متقاضیان بازارهای مصرف شهرداری

((قابل توجه متقاضیان و استفاده کنندگان از امکانات بازارهای مصرف))

نظر به اینکه شهرداری با مشارکت بخش خصوصی مبادرت به راه اندازی بازارهای طیور،بازار خودرو،و چهارشنبه بازار در جاده نیشابور به کاشمر -بعد از جایگاه CNG نموده است ،لذا کلیه متقاضیان و استفاده کنندگان به مکان مذکور مراجعه نمایند.