مهاجرت به کانادا
منقضی شد فراخوان

درخواست درج اگهي مناقصه عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب


فراخوان مناقصه (نوبت اول) شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب اقدام نمايد. لذا بدينو

 • 1402/08/16
 • 65

کد خبر : 9882

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي

 • 1402/08/16
 • 56

کد خبر : 9880

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

آگهي فراخوان شناسايي زمين جهت احداث بازارچه محلي


شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق مشاركت با بخش خصوصي نسبت به راه اندازي بازارچه هاي محلي موقت اقدام نمايد، لذا بدينوسيله از كليه متقاضياني كه داراي

 • 1402/7/8
 • 88

کد خبر : 9662

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست چاپ آگهی فراخوان توان سنجي و مزايده احداث مجتمع مشاغل مزاحم شهري


آگهي فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به احداث پروژه مجتمع مشاغل مزاحم شهري از طريق مشاركت با بخش خص

 • 1402/3/23
 • 178

کد خبر : 8765

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست چاپ آگهی فراخوان توان سنجي و مزايده احداث مجتمع مشاغل مزاحم شهري


آگهي فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به احداث پروژه مجتمع مشاغل مزاحم شهري از طريق مشاركت با بخش خص

 • 1402/3/23
 • 154

کد خبر : 8763

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي فراخوان توان سنجي و مناقصه نگهداري فضاي سبز منطقه گردشگري-


آگهي فراخوان توان سنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري پروژه نگهداري فضاي سبز منطقه گردشگري به بخش خصوصي

 • 1402/3/17
 • 173

کد خبر : 8720

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از باغ پسته از طريق عقد قرارداد مشاركتي


فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از باغ پسته ا

 • 1402/03/07
 • 179

کد خبر : 8653

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصات خريد و اجراي پروژه خدماتي


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد و اجراي پروژه خدماتي جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي و

 • 1402/3/4
 • 182

کد خبر : 8649

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري امورات رفع سد معبر مناطق دوگانه شهرداري نيشابور


آگهي توانسنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد امورات رفع سد معبر مناطق دوگانه شهرداري نيشابور را طبقشرايط ذيل از طريق برگز

 • 1402/02/20
 • 227

کد خبر : 8529

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

توان سنجي و مناقصه (نوبت اول) بهسازي ميدان حافظ و مناقصه (نوبت اول) اجراي ديوار ساحلي و كف سازي مسيل (كال)روغن نباتي و سطح شهر


فراخوان توان سنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي

 • 1401/12/13
 • 219

کد خبر : 8012

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

فراخوان شناسايي زمين جهت احداث كارخانه آسفالت شهرداري نيشابور


شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به احداث كارخانه آسفالت جديد اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه مالكين كه داراي زمين مناسب با مشخصات ذيل مي باشند دعوت به عمل مي آيد تقاضاي خود را به همراه كپي سند مالكيت حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 1401/11/26 به دبيرخانه ساختمان ستاد شهرداري واقع در: ميدان امام خميني (ره) – طبقه همكف ارائه نمايند.

 • 1401/11/20
 • 231

کد خبر : 7946

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

پروژه اصلاح هندسي ميدان بي بي شطيطه


فراخوان توان سنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه اصلاح هندسي ميدان بي بي شطيطه اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از

 • 1401/11/10
 • 223

کد خبر : 7872

ادامه مطلب