مهاجرت به کانادا
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصه اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قا

 • 1402/8/2
 • 106

کد خبر : 9838

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي وا

 • 1402/07/19
 • 114

کد خبر : 9758

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي وا

 • 1402/07/19
 • 107

کد خبر : 9756

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي وا

 • 1402/07/19
 • 92

کد خبر : 9754

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درج اگهي مناقصه (نوبت اول) بازسازي مقبره مشاهير ارامگاه عطار


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به بازسازي مقبره مشاهير آرامگاه عطار اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واج

 • 1402/07/19
 • 77

کد خبر : 9752

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درج اگهي مناقصه (نوبت اول) خريد يكدستگاه فايروال سخت افزاري به همراه نصب و راه اندازي حضوري و پشتيباني يكساله از طريق ريموت و تلفن


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد يك دستگاه فايروال سخت افزاري به همراه نصب و راه اندازي حضوري و پشتيباني

 • 1402/07/09
 • 102

کد خبر : 9666

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحي

 • 1402/07/08
 • 115

کد خبر : 9660

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحي

 • 1402/07/08
 • 81

کد خبر : 9658

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درج اگهي مناقصه (نوبت اول) توليد قطعات بتني و بسته بندي با دستگاه


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه توليد قطعات بتني و بسته بندي با دستگاه اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كلي

 • 1402/06/14
 • 86

کد خبر : 9479

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه (نوبت سوم) خريد و نصب كارخانه آسفالت 120 تني


فراخوان مناقصه نوبت سوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد و نصب كارخانه آسفالت 120 تني اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واج

 • 1402/05/23
 • 114

کد خبر : 9301

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه خريد سه دستگاه ديسپنسر و خريد كنتور هوشمند


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد اقلام جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعوت ب

 • 1402/5/15
 • 166

کد خبر : 9226

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه(نوبت دوم) تامين نيروي انساني جهت انجام امور حمل متوفيان


فراخوان مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه تامين نيروي انساني جهت انجام امور حمل متوفيان و ساير كارهاي خدماتي در سا

 • 1402/04/19
 • 169

کد خبر : 8945

ادامه مطلب