مهاجرت به کانادا

شنبه بازار

با توجه به راه اندازی بازارچه محلی شنبه بازار در انتهای بلوار دانشگاه کلیه متقاضیان و استفاده کنندگان محترم می توانند جهت بهره مندی از محل مذکور برابر تعرفه مصوب شورای اسلامی شهربه شرح ذیل و با مراجعه به نماینده شهرداری مستقر در محل از خدمات مجموعه استفاده نمایند.