منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت اول


پروژه  "اجرای کامل اسکلت بتنی و فونداسیون خانه فرهنگ خرم نیشابور"

 • 1398/03/08
 • 2055

کد خبر : 3552

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت اول


پروژه  "مطالعات ، طراحی معماری ، فضای سبز ، تاسیسات و .. محوطه اطراف آرامگاه عطار (مشاهیر) نیشابور"

 • 1398/03/05
 • 2219

کد خبر : 3538

ادامه مطلب
مزایده

تجدید آگهی مناقصه نوبت دوم


<p>شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز خود به صورت پیمانکاری جهت ستاد و

 • 1398/03/01
 • 2624

کد خبر : 3503

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده نوبت دوم


 شهرداری نیشابور در نظر دارد در اجرای بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمین با کاربری صنعتی کارگاهی برابر جدول و کروکی های پیوست واقع در نیشابور- میدان صنعت- غرب بولوار شهید فهمیده، از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

 • 1398/02/10
 • 2822

کد خبر : 3460

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده نوبت دوم


 شهرداری نیشابور در نظر دارد در اجرای بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمین با کاربری صنعتی کارگاهی برابر جدول و کروکی های پیوست واقع در نیشابور- میدان صنعت- غرب بولوار شهید فهمیده، از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

 • 1398/02/11
 • 2709

کد خبر : 3455

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

تجدید آگهی مزایده نوبت دوم


شهرداری نیشابور در نظر دارد در اجرای بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمین ...

 • 1398/02/11
 • 2786

کد خبر : 3449

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت دوم


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید مصالح آسفالتی سنگی و آهکی و مشخصات مصالح شهرداری نیشابور به میزان 30 هزار تن برابر شرایط و شرح خدمات پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-04-11
 • 2762

کد خبر : 1179

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-04-10
 • 2843

کد خبر : 1178

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


شهرداري نيشابور درنظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمين واقع در ....

 • 2019-03-18
 • 2769

کد خبر : 1177

ادامه مطلب

آگهی مناقصه


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به عقد قرارداد بیمه گروهی تکمیل درمان کارکنان خود به همراه خانواده تحت تکفل به تعداد ....

 • 2019-03-07
 • 2555

کد خبر : 1172

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید مصالح آسفالتی سنگی و آهکی و مشخصات مصالح شهرداری به میزان .......

 • 2019-03-05
 • 2705

کد خبر : 1171

ادامه مطلب

آگهی مناقصه فاز یک پروژه تقاطع ریلی شهر کهن نیشابور


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-01-23
 • 1756

کد خبر : 1166

ادامه مطلب