منقضی شد مزایده

آگهي مزايده نوبت دوم ميدان احشام


شهرداري نيشابور درنظر دارد ميدان احشام واقع در جاده نيشابور–كاشمر را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال با مبلغ پايه ماهيانه 420/000/000 ريال

 • 1398/7/10
 • 1887

کد خبر : 4173

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

« تجديد آگهي مزايـده نوبت دوم»واگذاري جايگاه CNG واقع در بولوار شهيد سراياني


با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري جايگاهCNGواقع در بولوار شهيد سراياني از طريق برگزاري مزايده به اشخاص حقوقي واجد صلاحيت ق

 • 1398/07/09
 • 1395

کد خبر : 4163

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي نوبت دوم خريد13 دستگاه دوربين نظارت تصويري


شهرداري نيشابور درنظر دارد نسبت به خريد 13 دستگاه دوربين نظارت تصويري (( مدل AXISP5635 ) از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد ...

 • 1398/06/26
 • 1733

کد خبر : 4107

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده نوبت دوم دو قطعه زمين در نور 17


شهرداري نيشابور درنظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 2 قطعه زمين واقع در نيشابور – خيابان نور 17 را به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مزايده به فر

 • 1398/6/25
 • 2069

کد خبر : 4101

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري جايگاه CNG واقع در بولوار شهيد سراياني


با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري جايگاهCNGواقع در بولوار شهيد سراياني از طريق برگزاري مزايده به اشخاص حقوقي واجد صلاحيت ق

 • 1398/6/24
 • 1922

کد خبر : 4097

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

فراخوان بومي براي سرمايه گذاري ساخت سايت تجاري در ضلع شمال پايانه مسافربري


فراخوانبومي براي سرمايه گذاري ساخت سايت تجاري در ضلع شمال پايانه مسافربري

 • 1398/06/16
 • 856

کد خبر : 4063

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده نوبت سوم جایگاه های CNG


شهرداری نیشابور در نظر دارد

 • 1398/6/2
 • 1881

کد خبر : 3973

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

دو قطعه زمین


شهرداري نيشابور درنظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 2 قطعه زمين واقع در نيشابور – خيابان نور 17 را به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مزايده به فر

 • 1398/6/4
 • 1833

کد خبر : 3970

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

تجديد آگهي مزايده نوبت دوم میدان احشام


شهرداری نیشابور در نظر دارد میدان احشام واقع در جاده نیشابور- کاشمررا به صورت اجاره از طریق مزایده .....

 • 1398/6/2
 • 1373

کد خبر : 3936

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

میدان احشام


شهرداری نیشابور در نظر دارد میدان احشام واقع در جاده نیشابور- کاشمررا به صورت اجاره از طریق مزایده .....

 • 1398/06/16
 • 1817

کد خبر : 3933

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خرید تجهیزات ترافیکی برابر مشخصات فنی پیوست


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات ترافیکی برابر مشخصات فنی پیوست از طریقه مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. ادامه مطلب در

 • 1398/05/27
 • 1181

کد خبر : 3884

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

پیاده رو سازی خیابان فردوسی جنوبی برابر شرایط و شرح خدمات و متره برآورد پیوست


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به پیاده رو سازی خیابان فردوسی جنوبی برابر شرایط و شرح خدمات و متره و برآورد پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شر

 • 1398/5/27
 • 1160

کد خبر : 3881

ادامه مطلب