• کد خبر : 7316
  • 1401/06/12

مناقصه نوبت دوم

مناقصه پروژه توليد قطعات بتني و بسته بندي با دستگاه توليد قطعات بتني


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

"فراخوان مناقصه"

نوبت دوم

شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه توليد قطعات بتني و بسته بندي با دستگاه توليد قطعات بتني اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي و يا حقيقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد نسبت به دريافت اسناد مربوط به مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 1401/06/22 از سامانه ستاد ايران به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمايند.

- آخرين مهلت ارائه  پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران تا پايان وقت اداري مورخ 1401/07/01 مي باشد.

- هزينه آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

رديف عنوان پروژه مبلغ اعتبار پروژه/برآورد اوليه(ريال) مدت اجراي پروژه
1 پروژه توليد قطعات بتني و بسته بندي با دستگاه توليد قطعات بتني 15,000,000,000 يكسال

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه