گردشگری مجازی

گردشگری مجازی نیشابور

 لطفا قبل از بازدید، نرم افزار Flash Player مناسب مرورگر خود را از اینجا نصب نمایید.

<< در صورت هرگونه مشکل در مشاهده تصاویر، در پایین صفحه پیام بگذارید >>

 

 

                                                                   

 

                                                   

                                                                                 

 

 

                                                                 

 

 

                               

 

 

                                              

 

 

                                                            

 

 

                                             

 

 

                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

بازدید مجازی یک          بازدید مجازی دو          بازدید مجازی سه         بازدید مجازی چهار

 

بازدید مجازی یک                          بازدید مجازی دو

 

$('#btn_save_family').on('click',function(){ $('.mySuccess').hide(); $('.myAlert').hide(); let thisBtn = $(this); if (thisBtn.hasClass('act')) { return; } btnText = thisBtn.html(); thisBtn.html('در حال ارسال').addClass('act'); let dataForm = new FormData(document.getElementById(formId)); let resultData = false; $.ajax({ url: thisBtn.parents('form').prop('action'), type: "POST", data: dataForm, cache: false, contentType: false, processData: false, dataType: 'json', async: false, success: function (data) { thisBtn.html(btnText).removeClass('act'); $('.mySuccess').show().html(data.mySuccess); $('.myAlert').show().html(data.myAlert); resultData = data; }, fail: function () { alert('عملیات با خطا مواجه گردید'); } }); });