• محمد خفاجه
 • سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اسبق
 • تلفن تماس :
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل :
 • مدیران سابق

سوابق تحصیلی :

 • کاردانی کشاورزی گرایش تولیدات باغی - دانشکده کشاورزی تنکابن 1379
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی - دانشکده کشاورزی نیشابور 1394

سوابق اجرایی :

 • کارشناس فضای سبز سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نیشابور1385
 • مسئول واحد جنگلداری شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نیشابور 1393
 • دبیر کمیسیون ماده 7 سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نیشابور 1393
 • کارشناس فضای سبز سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نیشابور1394
 • معاون اجرایی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نیشابور 1396
 • معاون سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری نیشابور 1398
 • سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری نیشابور1398