• کد خبر : 4426
  • 1398/12/6

آگهی مزایده اتاقهاي تايپ و تكثير ساختمان ستاد و منطقه دو


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

شهرداري نيشابور در نظر دارد اتاقهاي تايپ و تكثير ساختمان ستاد و منطقه دو را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال به متقاضيان واگذار نمايد ...

نویسنده : شادی

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
دیدگاه

0 دیدگاه