آگهي مزايده

شهرداري نيشابور در نظر دارد برابر مصوبه اي شوراي اسلامي شهر اموال ذيل را از طريق برگزاري مزايده حضوري به بالاترين قيمت پيشنهادي بفروش رساند ..

دیدگاه

0 دیدگاه