• مهدی سلیمانی
  • مدیریت درآمد
  • تلفن تماس : 42222003 داخلی 1260
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • ندارد

سوابق اجرایی :

  • ندارد

علمی پژوهشی :

  • ندارد