مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 7271
  • 1401/05/26

مزایده نوبت دوم

واگذاري جايگاه CNG فضل


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

«آگهي مزايـده »

نوبت دوم

با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري، بهره برداري و نگهداري جايگاه سي ان جي فضل واقع در بلوار فضل از طريق برگزاري مزايده به شخص حقوقي واجد صلاحيت قانوني و فني براي مدت دو سال به شرح ذيل اقدام نمايد، لذا از كليه شركتهاي داراي گواهي صلاحيت از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و داراي ظرفيت قانوني دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي حداكثر تا تاريخ 03/ 6/ 1401 به سامانه ستاد به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه نمايند .

  • آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد تا پايان وقت اداري مورخ 1401/6/13 ميباشد .
  • هزينه آگهي مزايده به عهده برنده مزايده مي باشد. 

 

رديف

مكان واگذاري

مبلغ پايه مزايده

ماهيانه سال اول (ريال)

شماره اشتراك

شماره شناسايي

مبلغ سپرده شركت در مزايده بابت جايگاه (بصورت واريز نقدي يا تضمين بانكي) به ريال

1

جايگاه CNG  فضل واقع در

خيابان فضل (برند درسر)

180/000/000 ريال

74707- 4087994557

216/000/000 ريال

 
نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه