• کد خبر : 7267
  • 1401/5/15

مزایده نوبت دوم

واگذاري اتاق هاي تايپ و تكثير شهرداري ستاد و منطقه دو


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

"آگهي مزايده"

نوبت دوم

 

شهرداري نيشابور در نظر دارد اتاق هاي تايپ و تكثير خود واقع در ساختمان ستاد و شهرداري منطقه دو را از طريق برگزاري مزايده براي مدت دو سال به متقاضيان واگذار نمايد،لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سامانه ستاد ايران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.

- مهلت دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي  تا ساعت 14 مورخ 1401/5/29

- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات از تاريخ درج آگهي تا ساعت 14 مورخ 1401/6/08

- هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه