• کد خبر : 7197
  • 1401/4/27

مناقصه

مناقصه اجراي پارك شهيد معموره اي


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

"فراخوان مناقصه"

نوبت اول

شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پارك شهيد معموره اي اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي و يا حقيقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد نسبت به دريافت اسناد مربوط به مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 1401/05/06 از سامانه ستاد ايران به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمايند.

- آخرين مهلت ارائه  پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران تا پايان وقت اداري مورخ 1401/05/18 مي باشد.

- هزينه آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

رديف عنوان پروژه مبلغ اعتبار پروژه/برآورد اوليه مدت اجراي پروژه
1 اجراي پارك شهيد معموره اي 8,121,558,905 سه ماه

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه