• کد خبر : 5674
  • 1400/04/02

مزایده

آگهي مزايده فروش زمين شهرداري نيشابور


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

"آگهي مزايده"

 

شهرداري نيشابور در نظر دارد 5 قطعه زمين به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرسir.www.setadiran  و سايت شهرداري به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه نمايند. كليه جزئيات در اسناد مزايده درج شده است.

 

رديف

برابر

كروكي

آدرس ملك

نوع مالكيت / زمين

مساحت

متر مربع

قيمت پايه متر مربع

به ريال

قيمت پايه كل

به ريال

نوع كاربري

مبلغ سپرده شركت در مزايده  ( به ريال)كه متقاضي بايستي  به حساب  سپرده شهرداري به شماره3100005221001بانك ملي مركزي واريز نمايد

 

مبلغ پيشنهادي كل مزايده

1

 

سيمتري طالقاني – روبروي نمايندگي سايپا قولنامه 50 35/000/000 1/750/000/000 صنعتي 87/500/000

 

 

2

خيابان منوچهري جنوبي- ضلع غربي فني و حرفه اي قولنامه 97/10 52/000/000 5/049/200/000 مسكوني 252/460/000

 

3

قطعه زمين موقوفه واقع در خيابان سيمتري- خيابان معرفت- قطعه شماره 1 قولنامه- قرارداد اجاره با اوقاف حدود 177 متر مربع 16/000/000 2/832/000/000 مسكوني 141/600/000

 

4 قطعه زمين موقوفه واقع در خيابان سيمتري- خيابان معرفت- قطعه شماره 2 قولنامه- قرارداد اجاره با اوقاف حدود 177 متر مربع 16/000/000 2/832/000/000 مسكوني 141/600/000  
5 قطعه زمين موقوفه واقع در خيابان سيمتري- خيابان معرفت- قطعه شماره 3 قولنامه- قرارداد اجاره با اوقاف حدود 177 متر مربع 16/000/000 2/832/000/000 مسكوني 141/600/000  
 
  • مهلت دريافت اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري (ساعت 14) روز 1400/4/29
  • آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه ستاد (ir.www.setadiran)  پايان وقت اداري مورخ 1400/5/3
  • تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 10 صبح مورخ 1400/5/4و محل بازگشايي سالن جلسات ستاد مركزي شهرداري مي باشد و حضور متقاضيان بلامانع است.
  • هزينه آگهي روزنامه به عهده برندگان مزايده مي باشد.
نویسنده : پاکراد

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
دیدگاه

0 دیدگاه