• کد خبر : 5614
  • 1400/03/18

نوبت دوم

درج اگهي مزايده نوبت دوم مركز معاينه فني خودرو سبك


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

"تجديد آگهي مزايده نوبت دوم"

 

شهرداري نيشابور در نظر دارد مركز معاينه فني خودرو سبك واقع در بلوار سيمتري طالقاني- نبش خيابان ميثم تمار را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال با مبلغ پايه ماهيانه 13/000/000 ريال به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري به آدرس www.neyshabur.ir و سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran مراجعه نمايند. كليه جزئيات در اسناد مزايده درج شده است. ساير مراحل برگزاري مزايده شامل پيشنهاد قيمت از طريق سامانه ستاد انجام خواهد شد.

  • مهلت دريافت اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري (ساعت 14) روز 1400/4/3
  • آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد پايان وقت اداري مورخ 1400/4/9
  • تاريخ بازگشايي ساعت 10 صبح مورخ 1400/4/10 و محل بازگشايي سالن جلسات ستاد مركزي شهرداري مي باشد و حضور متقاضيان بلامانع است.
  • هزينه آگهي مزايده به عهده برنده مزايده مي باشد.
نویسنده : پاکراد

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
4
5
6
دیدگاه

0 دیدگاه