• کد خبر : 5532
  • 1400/2/2

مزایده

مزایده مركز معاينه فني خودرو سبك شهرداري


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

"آگهي مزايده"

 

شهرداري نيشابور در نظر دارد مكان هاي ذيل را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال به متقاضيان واگذار نمايد، لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري نيشابور به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.

- مهلت دريافت برگه پيشنهاد قيمت مزايده و اسناد از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري مورخ 1400/2/21

- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري مورخ 1400/2/26 

- تاريخ بازگشايي پاكات مورخ 1400/2/27 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ستاد مركزي مي باشد . حضور متقاضيان در جلسه بلامانع است.

هزينه درج آگهي هاي مزايده بعهده برنده مي‌باشد .

رديف

موضوع مزايده

مبلغ پايه مزايده (ريال)

1

واگذاري مديريت، راهبري و بهره برداري مركز معاينه فني خودرو سبك شهرداري واقع در بلوار سيمتري

ماهيانه 130/000/000 ريال

     
 
نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
4
5
6
دیدگاه

0 دیدگاه