• کد خبر : 5521
  • 1400/02/02

مزایده

مزايده هاي اتاق تايپ و تكثير ستاد و منطقه دو


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

"آگهي مزايده"

 

شهرداري نيشابور در نظر دارد مكان هاي ذيل را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال به متقاضيان واگذار نمايد، لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري نيشابور به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.

- مهلت دريافت برگه پيشنهاد قيمت مزايده و اسناد از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري مورخ 1400/2/21

- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري مورخ 1400/2/26 

- تاريخ بازگشايي پاكات مورخ 1400/2/27 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ستاد مركزي مي باشد . حضور متقاضيان در جلسه بلامانع است.

هزينه درج آگهي هاي مزايده بعهده برنده مي‌باشد .

رديف

موضوع مزايده

مبلغ پايه مزايده (ريال)

1

واگذاري اجاره اتاق هاي تايپ و تكثير واقع در ساختمان مركزي شهرداري (ميدان امام خميني ره ) و ساختمان شهرداري منطقه دو (خيابان شهيد جعفري)

ماهيانه 2/200/000 ريال

 

   

 

   
نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
دیدگاه

0 دیدگاه