• کد خبر : 5265
  • 1399/11/26

آگهی مناقصه نوبت اول

مزايده مركز معاينه فني خودرو سبك


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شهرداري نيشابور در نظر دارد مركز معاينه فني خودرو سبك واقع در بلوار سيمتري طالقاني- نبش خيابان ميثم تمار را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال با مبلغ پايه ماهيانه 60/000/000 ريال به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه نمايند. كليه جزئيات در اسناد مزايده درج شده است.

  • مهلت دريافت اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري (ساعت 14) روز 99/12/16
  • آخرين مهلت تحويل پيشنهاد قيمت به دبيرخانه شهرداري پايان وقت اداري مورخ 99/12/19
  • محل تحويل پيشنهادات: نيشابور- ميدان امام خميني (ره)- ساختمان ستاد مركزي شهرداري- دبيرخانه
  • تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 10 صبح مورخ 99/12/20 و محل بازگشايي سالن جلسات ستاد مركزي شهرداري مي باشد و حضور متقاضيان بلامانع است.
  • هزينه آگهي مزايده به عهده برنده مناقصه مي باشد.
نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه