• کد خبر : 5246
  • 1399/11/20

مناقصه نوبت دوم

اجرای فاز یک محوطه سازی افلاک نمای نیشابور- اجرای فاز یک کندرو کمپ زائر نیشابور- خرید تجهیزات مرکز مدیریت ترافیک و چراغ های فرماندهی سطح شهر


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

 شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد صلاحیت (داشتن رتبه و گواهی صلاحیت از ساجات الزامی است) دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) مراجعه نمایند .

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
2
دیدگاه

0 دیدگاه