• کد خبر : 4618
  • 1399/2/29

فراخوان شناسايي سرمايه گزار جهت احداث ميدان بار


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق مشاركت با بخش خصوصي مبادرت به احداث ميدان بار جديد در خارج از محدوده و داخل حريم شهر نيشابور نمايد. لذا بدينوسيله از كليه مالكين كه داراي زمين مناسب حداقل به مساحت 20 هكتار در ضلع غرب شهر نيشابور مي باشند و قصد مشاركت  در پروژه مذكوررا  دارند دعوت بعمل مي آيد درخواست خود را به همراه كپي سند مالكيت و كروكي دقيق زمين از تاريخ درج آگهي حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 99/3/12 به دبيرخانه شهرداري به آدرس: نيشابور – ميدان امام خميني (ره) – ساختمان ستاد شهرداري ارائه نمايند.

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
دیدگاه

0 دیدگاه