• کد خبر : 4173
  • 1398/7/10

آگهي مزايده نوبت دوم ميدان احشام


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

شهرداري نيشابور درنظر دارد  ميدان احشام واقع در جاده نيشابور – كاشمر را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال با مبلغ پايه ماهيانه 420/000/000 ريال بر اساس تعرفه هاي جديد به بخش خصوصي واگذار نمايد...

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه