• کد خبر : 4101
  • 1398/6/25

آگهي مزايده نوبت دوم دو قطعه زمين در نور 17


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

شهرداري نيشابور درنظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 2 قطعه زمين واقع در نيشابور – خيابان نور 17 را به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مزايده به فروش برساند...

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

2
3
4
دیدگاه

0 دیدگاه