• کد خبر : 3884
  • 1398/05/27

آگهی مناقصه نوبت دوم

خرید تجهیزات ترافیکی برابر مشخصات فنی پیوست


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات ترافیکی برابر  مشخصات فنی پیوست از طریقه مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

ادامه مطلب در فایل پیوست ...

نویسنده : مهرآسا

الزامات :

پیوستها :

1
مشخصات فنی
2
اسناد اصلی
دیدگاه

0 دیدگاه