• کد خبر : 3881
  • 1398/5/27

آگهی مناقصه نوبت دوم

پیاده رو سازی خیابان فردوسی جنوبی برابر شرایط و شرح خدمات و متره برآورد پیوست


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به پیاده رو سازی خیابان فردوسی جنوبی برابر شرایط و شرح خدمات و متره و برآورد پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
ادامه مطالب در فایل پیوست ....

نویسنده : مهرآسا

الزامات :

پیوستها :

1
اسناد اصلی
دیدگاه

0 دیدگاه