• کد خبر : 1179
  • 2019-04-11

خرید مصالح آسفالتیسنگی و آهکی

آگهی مناقصه نوبت دوم


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید مصالح آسفالتی سنگی و آهکی و مشخصات مصالح شهرداری نیشابور به میزان 30 هزار تن  برابر شرایط و شرح خدمات پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید...

پیوستها :

1
آگهی مناقصه نوبت دوم
2
آگهی مناقصه نوبت دوم
3
آگهی مناقصه نوبت دوم
دیدگاه

0 دیدگاه