• کد خبر : 1163
  • 2019-01-06

جدید

مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی


پایان اعتبار آگهی : نامعلوم

شهرداری نیشابور درنظردارد از محل اعتبارات بودجه  داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید...

پیوستها :

1
مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی
2
مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی
3
مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی
4
مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی
5
مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی
6
مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی
7
مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی
8
مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی
9
مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی
دیدگاه

0 دیدگاه