• کد خبر : 1162
  • 2019-01-06

آگهی مرحله دوم مناقصه اجرای تاسیسات بولوار کمربندی


پایان اعتبار آگهی : نامعلوم

شهرداری نیشابور درنظردارد از محل اعتبارات بودجه  داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید.

پیوستها :

1
آگهی مرحله دوم مناقصه اجرای تاسیسات بولوار کمربندی
2
آگهی مرحله دوم مناقصه اجرای تاسیسات بولوار کمربندی
3
آگهی مرحله دوم مناقصه اجرای تاسیسات بولوار کمربندی
4
آگهی مرحله دوم مناقصه اجرای تاسیسات بولوار کمربندی
5
آگهی مرحله دوم مناقصه اجرای تاسیسات بولوار کمربندی
دیدگاه

0 دیدگاه