• کد خبر : 1136
  • 2018-10-14

آگهي مزايده


پایان اعتبار آگهی : نامعلوم

نظر به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 5 قطعه زمين  واقع در نيشابور را به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مزايده به فروش برساند. ..

پیوستها :

1
آگهي مزايده
2
آگهي مزايده
3
آگهي مزايده
4
آگهي مزايده
دیدگاه

0 دیدگاه