مهاجرت به کانادا

آموزش سامانه CPR

آموزش سامانه محاسبات پرداخت صورت وضعیت ماشین آلات شهرداری نیشابور (CPR)

بخش 1 : نحوه ورود به سامانه  

بخش2 :  وارد کردن کارتکس و مرور مسیر

بخش 3: نحوه وارد کردن کارتکس1

بخش 4: توضیحات تکمیلی وارد کردن کارتکس

*بزودی آپلود خواهد شد*vid4

بخش5: بررسی کارتکس وارد شده و ارجاع

بخش6: تایید گزارش کارکرد1

*بزودی آپلود خواهد شد*vid6