• شیما نجار
 • مدیر منطقه دو اسبق
 • تلفن تماس :
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشجوی دکترای مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی :

 • مدیر آموزش و پژوهش های شهرداری نیشابور
 • معاون عمرانی شهرداری نیشابور
 • رییس سازمان عمران و باز آفرینی شهری شهرداری نیشابور
 • عضو هیئت مدیره سازمان عمران وباز آفرینی شهری شهرداری نیشابور

علمی پژوهشی :

 • ندارد