• کد خبر : 5769
  • 1400/04/09

مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

" آگهي مناقصه"

 

شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق و سازمان ها از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد. لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صلاحيت دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس (www.setadiran.ir)  مراجعه نمايند. همچنين اطلاعات مناقصه بر روي سايت شهرداري نيشابور به آدرس www.neyshabur.ir نيز قابل دسترس مي باشد. كليه جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

نویسنده : پاکراد

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
4
دیدگاه

0 دیدگاه