• کد خبر : 5319
  • 1399/12/13

اصلاحيه و الحاقيه مزايده

اصلاحیه مزایده واگذاري مركز معاينه فني خودرو سبك


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

««اصلاحيه»»

پيرو آگهي مزايده شماره 32588-99/11/26 موضوع واگذاري مركز معاينه فني خودرو سبك شهرداري بدينوسيله مبلغ پايه مزايده ماهيانه 76/000/000 ريال اصلاح و اعلام مي گردد. ساير شرايط مزايده به قوت خود باقيست.

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه