قوانین و مقررات

هر ارگانی که قصد فعالیت دارد باید عملکرد خود و کسانی که قصد استفاده از محصول یا خدمات آن نهاد را دارند از یکسری قوانین و مقرراتی تبعیت نماید و سامانه هوشمند شهرداری نیشابور نیز ازین امر مستثنی نیست و قوانینی به شرح ذیل وضع نموده است که هر کس که ازین سامانه استفاده مینماید به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

۱- جهت استفاده از بخشهای مختلف سایت موظف به ثبت نام در سایت و دریافت شناسه شهروندی میباشد.

۲- هر شخص مجاز به ساخت فقط یک شناسه شهروندی است و در صورت اثبات خلاف این موضوع کلیه شناسه های ثبت شده بنام وی مسدود میگردد و پس از آن دریافت شناسه شهروندی برای وی مستلزم تایید واحد فناوری اطلاعات شهرداری میباشد.

۳- هر شخص موظف است اطلاعات خود را بصورت صحیح وارد نماید و مسئولیت ثبت نادرست اطلاعات بر عهده خودشان میباشد.

۴- اطلاعات شهروندان محترم نزد سایت محفوظ است ولی در صورت وجود درخواست از مراجع قانونی اطلاعات در اختیار غیر قرار خواهد گرفت.

$('#btn_save_family').on('click',function(){ $('.mySuccess').hide(); $('.myAlert').hide(); let thisBtn = $(this); if (thisBtn.hasClass('act')) { return; } btnText = thisBtn.html(); thisBtn.html('در حال ارسال').addClass('act'); let dataForm = new FormData(document.getElementById(formId)); let resultData = false; $.ajax({ url: thisBtn.parents('form').prop('action'), type: "POST", data: dataForm, cache: false, contentType: false, processData: false, dataType: 'json', async: false, success: function (data) { thisBtn.html(btnText).removeClass('act'); $('.mySuccess').show().html(data.mySuccess); $('.myAlert').show().html(data.myAlert); resultData = data; }, fail: function () { alert('عملیات با خطا مواجه گردید'); } }); });