مهاجرت به کانادا

قوانین و مقررات

هر ارگانی که قصد فعالیت دارد باید عملکرد خود و کسانی که قصد استفاده از محصول یا خدمات آن نهاد را دارند از یکسری قوانین و مقرراتی تبعیت نماید و سامانه هوشمند شهرداری نیشابور نیز ازین امر مستثنی نیست و قوانینی به شرح ذیل وضع نموده است که هر کس که ازین سامانه استفاده مینماید به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

۱- جهت استفاده از بخشهای مختلف سایت موظف به ثبت نام در سایت و دریافت شناسه شهروندی میباشد.

۲- هر شخص مجاز به ساخت فقط یک شناسه شهروندی است و در صورت اثبات خلاف این موضوع کلیه شناسه های ثبت شده بنام وی مسدود میگردد و پس از آن دریافت شناسه شهروندی برای وی مستلزم تایید واحد فناوری اطلاعات شهرداری میباشد.

۳- هر شخص موظف است اطلاعات خود را بصورت صحیح وارد نماید و مسئولیت ثبت نادرست اطلاعات بر عهده خودشان میباشد.

۴- اطلاعات شهروندان محترم نزد سایت محفوظ است ولی در صورت وجود درخواست از مراجع قانونی اطلاعات در اختیار غیر قرار خواهد گرفت.