سوابق تحصیلی :

  • کاردانی فناوری اطلاعات - دانشگاه جامع علمی کاربردی نیشابور 1390
  • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات - دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 1394
  • کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک- دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 1397
  • دانشجوی دکتری Ph.D مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 1399

سوابق اجرایی :

  • کارشناس فناوری اطلاعات مرکز مدیریت ترافیک وحمل ونقل هوشمند شهرداری نیشابور 1393
  • مدیر فناوری اطلاعات سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری نیشابور 1397
  • مدیر برنامه ریزی و تحقیق و توسعه سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری نیشابور 1397
  • کارشناس فناوری اطلاعات شهرداری نیشابور 1398

علمی پژوهشی :

  • بزودی بارگذاری می شود...