مهاجرت به کانادا

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی - سازمان مدیریت صنعتی نیشابور - سال 1392
  • کارشناسی حسابداری - دانشگاه پیام نور نیشابور - سال 1384

سوابق اجرایی :

  • مسئول حسابداری سازمان اتش نشانی نیشابور از سال 1382تا 1386
  • مسئول امور مالی سازمان تاکسیرانی نیشابور از سال 1383تا 1388
  • مدیر مالی سازمان اتش نشانی نیشابور از سال 1386 تا 1389
  • معاون اداری ومالی سازمان اتش نشانی نیشابور از سال 1389 تا1396
  • مسئول امورمالی سازمان آرامستانهای نیشابور از سال 1393تا1399
  • مسئول امورمالی سازمان عمران نیشابور از سال 1399تا1400
  • مشاور مالی و سازمان فضای سبز نیشابور از سال 1388تا 1390
  • مشاور مالی سازمان پسماند نیشابور از سال 1389 تا 1391