سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - دانشگاه پیام نور واحد تهران 1387