سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - دانشگاه پیام نور واحد تهران 1387

سوابق اجرایی :

  • معاونت اجرایی سازمان مپ از سال 1389 لغایت 1392
  • جانشین مدیریت سازمان مپ در سال 1399
  • عضو هيئت مديره و سرپرست سازمان مپ از اردیبهشت سال 1400

علمی پژوهشی :

  • طراحی سیستم یکپارچه مدیریت پسماند و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی(مورد کاوی:شهرستان نیشابور) (تایید شده در اولین همایش مدیریت پسماند وفاضلاب های صنعتی،،بیمارستانی و داروئی دانشگاه تهران )
  • به کار گیری مدل RFM در تدوین استراتِژی بازاریابی فروش کود گرانوله (تایید شده در سومین کنفرانس مدیریت اجرایی EMBA و همچنین دهمین کنفرانس علمی – بین المللی مدیریت)
  • مروری بر گزینه های مناسب اطلاع رسانی آموزشی در اجرای طرح های مدیریت پسماند (تایید شده در اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مدیریت پسماند)