مهاجرت به کانادا

سوابق تحصیلی :

 • کاردانی امور زراعی و باغ (تکنولوژی تولیدات باغی) دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمان - 1377
 • کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت دانشگاه فنی و حرفه ای نیشابور - 1394
 • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش زراعت - 1396

سوابق اجرایی :

 • کمک کارشناس فضا سبز شهری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز– 1385
 • مسئول منطقه 3 سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری – 1386
 • مسئول ستاد حوادث غیر مترقبه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز– 1387
 • عضو کمیته تخصصی خرید سازمان سیما ، منظر و فضای سبز– 1392
 • عضو کمیته انضباطی رسیدگی به تخلفات کارکنان مشمول قانون کار – 1393
 • عضو ستاد حوادث غیر مترقبه سیما ، منظر و فضای سبز– 1394
 • مسئول امورات مربوط به حفظ و نگهداری و توسعه کمی و کیفی فضای سبز منطقه 1 – 1394
 • مسئول امورات مربوط به جنگلداری شهری – 1394
 • ناظر قرارداد نگهداری فضای سبز و تاسیسات میدان خیام - 1394
 • مسئول واحد تولیدات گیاهی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز– 1394
 • ناظر عالی حوزه خدمات شهری در منطقه 1 – 1395
 • مدیر حفظ و نگهداری پارکها و عرصه های سبز عمومی– 1396
 • مسئول نگهداری ، حفظ و توسعه سازمان – 1397
 • عضو کمیته فنی و خرید نهاده های سازمان – 1397
 • ناظر عالی بوستان ارغوان - 1398
 • عضو کمیته احیای کوچه باغ های قدیمی نیشابور – 1398
 • عضو کمیته رسیدگی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال سازمان - 1398
 • معاون سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری نیشابور – 1398