فیش حقوقی

فیش حقوقی همکاران شرکتی ستاد و مناطق

همکاران محترم شرکتی می توانند از طریق لینک های بالا نسبت به دریافت فیش حقوقی خود اقدام نمایند.

(مدیریت فاوا شهرداری نیشابور)