• کد خبر : 50
  • 2014-05-23

ارسال نقاشی و ابراز احساسات شهروند کوچولو به شهردار نیشابور

ارسال نقاشی و ابراز احساسات شهروند کوچولو به شهردار نیشابور

سروش امان الهی شهروند کوچولوی کلاس اولی در طی نامه ای و با کشیدن نقاشی از زحمات شهرداری نیشابور تشکر کرد.

وی که کلاس اول دبستان نادری است در نقاشی ارسالی خود به دفتر شهردار نیشابور با ابراز احساسات کودکانه خود از زحمات مهندس زرندی شهردار نیشابور به عنوان شهروند کوچک نیشابوری قدر دانی کرده بود.

پیوستها :

1
ارسال نقاشی و ابراز احساسات شهروند کوچولو به شهردار نیشابور
دیدگاه

0 دیدگاه