• کد خبر : 4563
  • 1399/02/02

مزایده نوبت دوم اتاق هاي تايپ و تكثير ساختمان ستاد و منطقه دو


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

شهرداري نيشابور در نظر دارد اتاقهاي تايپ و تكثير ساختمان ستاد و منطقه دو را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال با مبلغ پايه 4/000/000 ماهانه به بخش خصوصي واگذار نمايد ...

نویسنده : شادی

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
دیدگاه

0 دیدگاه