خرید مصالح آسفالتیسنگی و آهکی

آگهی مناقصه نوبت دوم


اتمام نام نویسی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید مصالح آسفالتی سنگی و آهکی و مشخصات مصالح شهرداری نیشابور به میزان 30 هزار تن  برابر شرایط و شرح خدمات پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید...

دیدگاه

0 دیدگاه