طراحی، ساخت و نصب سوله

آگهی مناقصه


اتمام نام نویسی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

پیوستها :


دیدگاه

0 دیدگاه