آگهی مناقصه


اتمام نام نویسی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

شهرداري نيشابور درنظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمين واقع در نيشابور – ميدان صنعت – ضلع غرب بلوار شهيد فهميده جنوبي را به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مزايده به فروش برساند . لذا از كليه متقاضيان دعوت مي‌‌گردد جهت دريافت اسناد برگه پيشنهاد قيمت مزايده و اطلاعات تكميلي به آدرس نيشابور، ميدان امام، ساختمان شهرداري، امور حقوقي و قراردادها  – تلفن : 42222001 – داخلي 1130 الي 1132 و يا سايت شهرداري به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.

دیدگاه

0 دیدگاه