آگهی مناقصه فاز یک پروژه تقاطع ریلی شهر کهن نیشابور


اتمام نام نویسی : نامعلوم

شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

دیدگاه

0 دیدگاه