جدید

مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی


اتمام نام نویسی : نامعلوم

شهرداری نیشابور درنظردارد از محل اعتبارات بودجه  داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید...

دیدگاه

0 دیدگاه