آگهی مرحله دوم مناقصه اجرای تاسیسات بولوار کمربندی


اتمام نام نویسی : نامعلوم

شهرداری نیشابور درنظردارد از محل اعتبارات بودجه  داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید.

دیدگاه

0 دیدگاه